Grafická verzia

TJ VPS Hradec

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17295
IČO: 17058562
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Družstevná ulica 287/31, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jojasko@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK28 0900 0000 0000 6651 3175
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK28 0900 0000 0000 6651 3175
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK28 0900 0000 0000 6651 3175
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK28 0900 0000 0000 6651 3175

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.