Grafická verzia

"Move & Think"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17307
IČO: 42413214
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 67, 90067 Láb, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK86 8330 0000 0025 0163 9506

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (iné telovýchovné, iné zdravotné) 17.10.2014
Športový klub orientačné športy Slovenský zväz orientačných športov bez zmluvy / registrácia / člen 16.4.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Aľušíková Karolína Amatérsky športovec, orientačné športy (presná orientácia) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2023
Aľušíková Karolína Amatérsky športovec, orientačné športy (lyžiarsky orientačný beh) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2023
Aľušíková Karolína Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2023
Aľušíková Karolína Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačný beh) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2023
Klučinec Ján Amatérsky športovec, orientačné športy (presná orientácia) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2023
Klučinec Ján Amatérsky športovec, orientačné športy (lyžiarsky orientačný beh) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2023
Klučinec Ján Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2023
Klučinec Ján Amatérsky športovec, orientačné športy (orientačný beh) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2023
Fumač Samuel Amatérsky športovec, orientačné športy (presná orientácia) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2023
Fumač Samuel Amatérsky športovec, orientačné športy (lyžiarsky orientačný beh) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2023
Počet činností príslušných FO: 16 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.