Grafická verzia

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17428
IČO: 35546077
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com
Adresa elektronickej pošty: bakojozefsnv@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.