Grafická verzia

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17622
IČO: 35541075
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Komenského 1962/8, Trebišov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: skola@zskomtv.edu.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 9.11.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Cibereová Galina Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Boroš Šimon Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Rychlík Patrik Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Plavnický Lukáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Počet činností príslušných FO: 4 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.