Grafická verzia

Základná škola s materskou školou, Hlavná 113/68, Terňa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17632
IČO: 37877003
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Hlavná 113/68, Terňa, Slovenská republika
Webové sídlo: https://zsmsterna.edupage.org/
Adresa elektronickej pošty: peter.palko1@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mihalčinová Katarína Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Senderák Kristián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Ferstelová Nina Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Chanáth Ján Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Vasková Patrícia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Balážová Alexandra Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Poniková Andrea Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Giňa Alexander Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Poniková Natália Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Giňová Katarína Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 64 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 64

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.