Grafická verzia

TJ Baník Štiavnické Bane

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17655
IČO: 35646519
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 163, 96981 Štiavnické Bane, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: panakd@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK49 5600 0000 0014 1874 4001
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK49 5600 0000 0014 1874 4001
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK49 5600 0000 0014 1874 4001
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK49 5600 0000 0014 1874 4001

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.