Grafická verzia

"MOTOSHOP KLUB"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17694
IČO: 51631164
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kostiviarska cesta 4931/10, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: sebo.fellner@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub cyklistika (horská cyklistika) Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 29.3.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.