Grafická verzia

Zápasnícky klub Zemplínske Hámre

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17707
IČO: 52286525
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hlavná 60/97, 06777 Zemplínske Hámre, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/pages/category/Sports/Z%C3%A1pasn%C3%ADcky-klub-Zempl%C3%ADnske-H%C3%A1mre-2272536132794694/
Adresa elektronickej pošty: jaroslaw.zaremba123@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 18.3.2019
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 18.3.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.