Grafická verzia

Zápasnícky klub Bars Bratislava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17708
IČO: 51937417
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Prokofievova 1013/14, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/people/ZK-BARS-Bratislava/100034621371968/
Adresa elektronickej pošty: barsbratislava@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK94 1100 0000 0029 4106 2771
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 8.10.2019
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 8.10.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.