Grafická verzia

Tri 2 Fly academy

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18052
IČO: 52070905
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hlavná 824/49, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Webové sídlo: iss-po-52070905.sportnet.online
Adresa elektronickej pošty: igor.bulik@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK97 8330 0000 0028 0159 9489
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK97 8330 0000 0028 0159 9489
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK97 8330 0000 0028 0159 9489
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK38 8330 0000 0026 0156 0264

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub plavecké športy Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 8.3.2022 31.12.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bulík Igor Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2022
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.