Grafická verzia

TJ Bánovce nad Ondavou

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18564
IČO: 17076242
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 9, 07204 Bánovce nad Ondavou, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tjbanovcenadondavou@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK95 0200 0000 0036 2623 2851
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK95 0200 0000 0036 2623 2851
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK95 0200 0000 0036 2623 2851
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK95 0200 0000 0036 2623 2851

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.