Grafická verzia

TJ Poľana Banské

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18566
IČO: 37781898
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 302, 09412 Banské, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK65 7500 0000 0040 2499 3797
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK65 7500 0000 0040 2499 3797
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK65 7500 0000 0040 2499 3797
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK65 7500 0000 0040 2499 3797

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.