Grafická verzia

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

IČO: 30688060
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
Magdoško Ján, magdosko@stez.sk

Kontrolór:
Ing.Užák Matúš, matus111@hotmail.com

Kontaktné údaje

Sídlo
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
SK4956000000007501462002
SK3256000000007501469001

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
kolieskové športy inline rýchlostné korčuľovanie, inline zjazd, skejtbord, inline voľný štýl
korčuľovanie rýchlokorčuľovanie na dlhom ovále, rýchlokorčuľovanie na krátkom ovále

Príslušnosť Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
International Skating Union 29.11.1998 členský vzťah
Federation Internationale Roller Sports 1.1.2012 členský vzťah

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

Názov IČO Datum Právny titul
Športový klub STEZ Spišská Nová Ves 35530715 23.6.1997 členský vzťah
Športový klub mládeže Akademik Prešov 42226589 2.7.2007 členský vzťah
Skating Club Košice 35542331 21.5.2010 členský vzťah
RK Inlinecenter Košice 42109221 1.7.2011 členský vzťah
Inline Club Žilina 42066981 2.7.2012 členský vzťah
Rollerskating Race Team Cassovia Košice 42243157 1.7.2013 členský vzťah
Športový klub Stepné kozy zo Šale 42207258 1.7.2014 členský vzťah
Prešovský rýchlokorčuliarsky klub Prešov 42421543 1.7.2014 členský vzťah
Športový klub polície Vysoké Tatry 50015371 1.1.2015 členský vzťah
Športový klub Borievka In Line team Žiar nad Hronom 42303877 1.1.2015 členský vzťah
Maratón klub Rajec 00630616 20.5.2015 členský vzťah
Lyžiarsky klub BABA Pezinok 34006397 25.5.2015 členský vzťah
Ťahanovská skate crew Košice 42319200 1.7.2015 členský vzťah
Freeskate klub Nitra 50358171 2.3.2016 členský vzťah
Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava 31816789 2.5.2016 členský vzťah
Školský klub ELBA Prešov 42381886 28.5.2016 členský vzťah
Keselý Team Bratislava 42185751 28.5.2016 členský vzťah
Cookie Skating Club Košice 42249376 11.8.2016 členský vzťah

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Ambros Dušan, Mgr 21.9.1969 športovec amatér - bez zmluvy
Ančicová Tatiana 28.7.2002 registráciou za športovú organizáciu
Ančicová Terézia 28.1.2001 registráciou za športovú organizáciu
Baloghová Natália 27.1.2009 registráciou za športovú organizáciu
Baricová Ema 2.10.2006 registráciou za športovú organizáciu
Barilla Arne 22.9.2004
Bartko Šimon 11.7.1996
Bártko Patrik 30.3.2005
Benedik Lukáš 1.9.1994 športovec amatér - zmluva o príprave talentovaného športovca,
Benedik Miroslav, Ing. 7.10.1964 športový odborník - členský vzťah k športovej organizácii

Záznamov na stránke: Zobrazujem 1 až 10 z 209.

Organizované podujatia

Názov Typ Dátum (od-do) Miesto konania
Európsky pohár - Danubia skupina Liga 14.12.2018 - 16.12.2018

Národný športový zväz / organizácia - doplňujúce informácie

Príslušnosť k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou: -
Kľúč delegátov najvyššieho orgánu

- čl.11 odst. 9 9. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom takto: a. 2 hlasy za klub, ktorého najmenej 10 pretekárov aspoň trikrát v roku, ktorý bezprostredne predchádzal do 30 dní pred konaním konferencie, sa zúčastnilo súťaží organizovaných SRZ, b. 1 hlas za klub, ktorého menej ako 10 pretekárov minimálne aspoň trikrát v roku, ktorý bezprostredne predchádzal do 30 dní pred konaním konferencie, sa zúčastnilo súťaži organizovaných SRZ, c. 1 hlas za klub, ktorého aspoň jeden pretekár v roku, ktorý bezprostredne predchádzal do 30 dní pred konaním Konferencie, zúčastnil sa Majstrovstiev Európy alebo sveta v príslušnom športovom odvetví, d. 1 hlas zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo najmenej 50 športovcov, e. 1 delegát hlas zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová skupina športových odborníkov alebo najmenej 10 športových odborníkov, - čl.11 odst.11. Klub zastupuje na konferencii SRZ vždy jeden delegát, ktorým je: a) štatutárny orgán klubu, ktorý sa na konferencii SRZ preukáže oprávnením konať v mene klubu alebo ním splnomocnený zástupca, ktorý musí byť členom SRZ a ktorý sa preukáže písomným splnomocnením, podpísaným štatutárnym zástupcom klubu; alebo b) volený člen klubu sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen konferencie, volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí konferencie SRZ predložením zápisnice o jeho zvolení. -


Zloženia, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov

Stanovy čl.11: 1. Riadne voľby do orgánov SRZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky. 2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu. 3. Riadne voľby do orgánov SRZ volených konferenciou vyhlasuje Predsedníctvo SRZ tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb. Stanovy čl.15 odst 3. Predsedníctvo má minimálne 5 členov a je zložené z: a. predsedu, b. podpredsedu pre rýchlokorčuľovanie na ľade, c. podpredsedu pre korčuľovanie na kolieskových korčuliach, d. člen zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku e. člen zodpovedný za vzťah k informačnému systému f. zástupca športovcov , ak ho navrhne záujmová skupina alebo najmenej 50 športovcov


Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia

- čl.11 odst. 17. stanov SRZ : Konferencia je uznášaniaschopná , ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov s právom hlasovať. - čl.11 odst. 21 stanov SRZ : 21. Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak tieto stanovy neurčujú inak - čl. 11 odst. 22 stanov SRZ : Na prijatie rozhodnutia konferencie vo veciach : a. zmena stanov, b. reorganizácia súťaží, c. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia 50 000 € , d. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz, e. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je zväz, f. vylúčenia riadneho člen, g. odvolania predsedu zväzu, h. odvolania podpredsedov zväzu, i. odvolania člena predsedníctva, j. odvolania predsedu a členov disciplinárnej komisie, k. zániku SRZ, je potrebný súhlas kvalifikovanej t.j dvojtretinovej väčšiny hlasov od prítomných delegátov - čl. 15 odst. 33. stanov SRZ : Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 50% členov . - čl. 15 odst. 34 stanov SRZ : Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda - čl. 19 odst. 2 stanov SRZ : .Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomní minimálne 3 (traja) členovia . Na prijatie uznesenia DK SRZ je potrebný súhlas minimálne 3 (troch) členov DK SRZ.