Grafická verzia

Slovenská asociácia amerického futbalu

IČO: 30787009
Právna forma: Nezisková organizácia
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
,

Kontaktné údaje

Sídlo
Revolučná 3289/1
010 01 Žilina
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
americký futbal

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Sopkuliak Juraj 22.7.1986

Národný športový zväz / organizácia - doplňujúce informácie

Príslušnosť k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou: -
Kľúč delegátov najvyššieho orgánu

-


Zloženia, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov

-


Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia

-