Grafická verzia

Alexa Jiří

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199102
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 5.11.1978
Kontaktná adresa: Gen. Goliana 12/12, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: alexa.jiri@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (joga) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.5.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 23.5.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (joga) 20.9.2008

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Jiří Alexa
IČO: 46831967
Miesto podnikania: Nábrežná 1636/17, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.