Grafická verzia

Žiklová Anita

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 200420
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: anitazi22@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér, iný šport (športový masér) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 25.8.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér iný šport (športový masér) 19.12.2010

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Anita Žiklová
IČO: 51152479
Miesto podnikania: Odborov 2201/7, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 10.1.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.