Grafická verzia

Hránková Viktória, Bc.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230395
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vhrankova@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub TK 77 Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2004
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 20.10.2014 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub TK 77 Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 20.10.2014 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 25.1.2021
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 25.1.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 20.10.2014 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 24.4.2015 31.10.2019

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Viktória Hránková
IČO: 51441152
Miesto podnikania: Koreszkova 1002/13, 909 01 Skalica, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 15.2.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.