Grafická verzia

HRUBÝ Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 280084
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jozohruby@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK26 1100 0000 0026 1636 9008
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 1.6.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 26.9.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner ľadový hokej (ľadový hokej) 1.6.2016 30.6.2027
Usporiadateľ rýchlokorčuľovanie (šort trak) 1.6.2019
Funkcionár ľadový hokej (ľadový hokej) 10.9.2019
Hlavný usporiadateľ ľadový hokej (ľadový hokej) 10.9.2019
Usporiadateľ ľadový hokej (ľadový hokej) 10.9.2019
Bezpečnostný manažér ľadový hokej (ľadový hokej) 10.9.2019

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Jozef Hrubý
IČO: 43378439
Miesto podnikania: Letecká 1893/22, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 25.8.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.