Grafická verzia

Vician Marek

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 404168
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: marekvickovician@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Športový klub Litava zmluva o výkone činnosti športového odborníka 30.3.2012

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 30.3.2012


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.