Grafická verzia

Melicher Pavel, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 481535
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: melicher@umbteam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár UMB BIATHLON TEAM n. o. bez zmluvy/registrácia/člen 30.10.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 30.10.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 30.10.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.