Grafická verzia

Marcin Gabriel, Ing

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 489647
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Prešovský rýchlokorčuliarsky klub dobrovoľník 1.12.2016
Športový rozhodca, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 4.11.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.12.2016
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.12.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner rýchlokorčuľovanie (šort trak) 29.11.2016

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Gabriel Marcin - STEEL NICRAM
IČO: 52873013
Miesto podnikania: Vranovská 12551/25C, 080 01 Prešov, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 26.7.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.