Grafická verzia

Adamečko Marek

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 646529
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu dobrovoľník 1.9.2022
Iný športový odborník, florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu samostatne zárobkovo činná osoba 20.9.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník florbal 1.9.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Marek Adamečko
IČO: 55764908
Miesto podnikania: Južná 510/8, 082 56 Pečovská Nová Ves, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 20.9.2023

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.