Grafická verzia

Zelinka Martin

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lekár / Zdravotník
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: JL*0169
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 3.6.2013
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: SFZ
Odbornú spôsobilosť overil: SFZ