Grafická verzia

Beerová Anna

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: plavecké športy
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 6161/2016
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 19.12.2016
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: FTVŠ UK Bratislava
Odbornú spôsobilosť overil: Slov. plav. federácia