Grafická verzia

Majling Martin

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Iný športový odborník
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: všeobecná športová príprava
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: C002248
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 9.9.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: -
Odbornú spôsobilosť overil: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.