Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 04412018

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
17.5.2018 DOT-03 0441/2018 21.9.2018 0441/2018 30 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) PENATI GOLF CLUB 47233907
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
b) podprogram 02603 Národné športové projekty 30 000 eur v tom na Účel: ba) 01 Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z. 0 eur bb) 02 Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2018 30 000 eur v tom na Účel: - Majstrovstvá Európy žien jednotlivkýň 2018 (ME-A), Šajdíkové Humence, počet dní: 4, SF 0% 30 000 eur bc) 05 Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2017 a trénerom mládeže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2017 a za celoživotnú prácu s mládežou 0 eur c) podprogram 02605 Prierezové činnosti v športe 0 eur v tom na Účel: ca) 06 Projekty s pridanou hodnotou pre popularizáciu pohybových aktivít detí a mládeže 0 eur (2) Za oprávnené použitie dotácie sa považujú len úhrady Prijímateľa alebo úhrady inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje zabezpečenie Účelu podľa odseku 1 (ďalej len "Priamy realizátor"), a ktoré sú preukázateľne viazané a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie Účelu podľa odseku 1. (3) Dotáciu nie je možné použiť na a) úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) Prijímateľa alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje Účel (ďalej len „Priamy realizátor“), ktorí sú platiteľmi DPH a majú nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti, b) splácanie úverov, pôžičiek, úrokov a súvisiacich poplatkov z prijatých úverov a pôžičiek, c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, d) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s Účelom vymedzeným v tejto zmluve, e) finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech Účelu, ak neprišlo ku skutočnému vyplateniu finančných prostriedkov f) úhradu oprávnených nákladov, na ktorú boli použité verejné financie. Čl. 4 Podmienky a obdobie použitia dotácie (1) Finančné 15 000,00 eur
b) podprogram 02603 Národné športové projekty 30 000 eur v tom na Účel: ba) 01 Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z. 0 eur bb) 02 Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2018 30 000 eur v tom na Účel: - Majstrovstvá Európy žien jednotlivkýň 2018 (ME-A), Šajdíkové Humence, počet dní: 4, SF 0% 30 000 eur bc) 05 Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2017 a trénerom mládeže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2017 a za celoživotnú prácu s mládežou 0 eur c) podprogram 02605 Prierezové činnosti v športe 0 eur v tom na Účel: ca) 06 Projekty s pridanou hodnotou pre popularizáciu pohybových aktivít detí a mládeže 0 eur (2) Za oprávnené použitie dotácie sa považujú len úhrady Prijímateľa alebo úhrady inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje zabezpečenie Účelu podľa odseku 1 (ďalej len "Priamy realizátor"), a ktoré sú preukázateľne viazané a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie Účelu podľa odseku 1. (3) Dotáciu nie je možné použiť na a) úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) Prijímateľa alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje Účel (ďalej len „Priamy realizátor“), ktorí sú platiteľmi DPH a majú nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti, b) splácanie úverov, pôžičiek, úrokov a súvisiacich poplatkov z prijatých úverov a pôžičiek, c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, d) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s Účelom vymedzeným v tejto zmluve, e) finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech Účelu, ak neprišlo ku skutočnému vyplateniu finančných prostriedkov f) úhradu oprávnených nákladov, na ktorú boli použité verejné financie. Čl. 4 Podmienky a obdobie použitia dotácie (1) Finančné 15 000,00 eur