Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 01/2022

Základné vlastnosti

Stolnotenisový klub Senec

01/2022

T a M trans spedition, s.r.o.

01/2022

1.7.2022

30.6.2023

3 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

- Sponzorovaný sa zaväzuje umožniť Sponzorovi spájať obchodné meno a označenie Sponzora a jeho výrobku so Sponzorovaným - Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského a to minimálne dvakrát do trvania tejto zmluvy, najneskôr do 31.12.2022 a 30.06.202 - Sponzorovaný sa týmto zaväzuje, že bude zobrazovať celoročne obchodné meno a logo Sponzora a označenie produktu Sponzora na svojej webstránke. Bude prezentovať sponzora formou reklamného bannera umiestneného v stolnotenisovej hale STK Senec na Rybárskej ulici č. 29, v emailovej komunikácii na svojich členov a v náborovej komunikácii smerovanej na potenciálnych členov.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
- Predmetom zmluvy je stanovenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s poskytnutím sponzorského Sponzorom na podporu a rozvoj športovej činnosti Sponzorovaného v období od 1.6.2022 do 30.06.2023. - Sponzor sa v zmysle tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť sponzorské v súlade s ustanovením § 50 ZoŠ a Sponzorovaný je povinný využiť sponzorské na účel uvedený v čl. III tejto zmluvy, pričom tento účel súvisí so športovou činnosťou, ktorú Sponzorovaný vykonáva. - Sponzorovaný sa zaväzuje umožniť Sponzorovi spájať obchodné meno a označenie Sponzora a jeho výrobku so Sponzorovaným (ďalej len „uvádzanie Sponzora“). - Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na uvádzanie Sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského. Finančné 3 000,00 eur 0,00 eur 3 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve – kópia.pdf Zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie