Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1/2023

Základné vlastnosti

Slovenský zväz športového rybolovu

1/2023

Alis Slovakia s.r.o.

1/2023

7.7.2023

1.3.2024

3 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1. Sponzorovaný sa zaväzuje uvádzať obchodné meno, logo, prípadne značku, ktoré mu dodá Sponzor v primeranej kvalite v nasledovnom rozsahu: a) vo všetkých oficiálnych tlačovinách, videách a ostatných materiáloch, ktoré bude vyhotovovať Sponzorovaný, prípadne ich vyhotoví na žiadosť Sponzora b) na pretekárskych dresoch Sponzorovaného. 2. Sponzorovaný sa zaväzuje, že Sponzor môže verejne vystupovať ako oficiálny sponzor Slovenskej juniorskej reprezentácie LRU mucha v roku 2023. 3. Sponzor má právo na voľné používanie slovného spojenia: oficiálny sponzor Slovenskej juniorskej reprezentácie LRU mucha v roku 2023. 4. Sponzorovaný sa zaväzuje, že sponzor má právo na jedno spoločné stretnutie s tímom Slovenskej juniorskej reprezentácie LRU mucha a sponzorovaný zapózuje v oblečení s produktami sponzora pre sponzorovho fotografa na komerčné účely. Takéto stretnutie sa uskutoční 1x v kalendárnom roku a to po predchádzajúcej vzájomnej dohode odsúhlasujúcej termín stretnutia. 5. Sponzorovaný sa zaväzuje dodať sponzorovi fotografie z 20. Majstrovstiev sveta juniorov konaných v dňoch 12.7. – 23.7.2023 v meste Blagaj v Bosne a Hercegovine. 6. Sponzor má právo použiť uvedené materiály na reklamné účely podľa uváženia sponzora.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
1. Sponzor sa na základe tejto Zmluvy a v súlade s § 50 Zákona o športe zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému: a) priame peňažné plnenie vo výške 3 000,- €. 2.Účelom poskytnutého Sponzorského je financovanie športovej činnosti Sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti. Sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti. 3. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe poskytnutia sponzorského formou hotovostného vkladu do pokladnice SZŠR v termíne do 8.7.2023. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že sponzorské v sume 3 500,- € bude použité na účel zabezpečenia účasti juniorskej reprezentácie LRU mucha na 20. Majstrovstvách sveta juniorov konaných v dňoch 12.7. – 23.7.2022 v meste Blagaj v Bosne a Hercegovine. Finančné 3 500,00 eur 2 470,81 eur 1 029,19 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
sponzorská zmluva ALIS 1-23.PDF

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie