Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenská golfová asociácia

KPMG Slovensko spol. s r.o.

1.1.2019

31.12.2019

6 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

a. Zverejnenie loga objednávateľa na oficiálnej webovej stránke poskytovateľa www.skga.sk pod názvom „Partner SKGA“, pričom toto logo musí byť aktívnym odkazom, t.j. po kliknutí na logo sa otvorí webová stránka objednávateľa v novom okne, b. Umiestnenie loga objednávateľa na reklamnej stene SKGA Tour, c. Administrácia a propagovanie súťaže „KPMG Challenge Trophy“, ktorá bude prebiehať počas ročníka 2019 (viď príloha). d. Objednávateľ týmto poveruje poskytovateľa na použitie svojho loga a názvu KPMG, pričom však toto poverenie bude limitované dobou platnosti a predmetom tejto zmluvy a bude použité výlučne na účely propagácie a reklamy objednávateľa v zmysle tejto zmluvy. Poskytovateľ nepoužije obchodné meno objednávateľa spôsobom, ktorý je znevažujúci alebo škodlivý pre záujmy objednávateľa. e. Poskytovateľ sa zaväzuje každú konkrétnu prezentáciu objednávateľa uskutočniť len na základe písomných podkladov dodaných objednávateľom a po odsúhlasení finálnej vizualizácie objednávateľom. 4. Sponzorovaný je povinný využiť sponzorské v období do 31.12.2019. O využití sponzorského Sponzorovaný informuje sponzora do 30 dní po jeho využití alebo kedykoľvek na základe písomnej výzvy sponzora.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
2. Účelom sponzorského je podpora športovej činnosti členov Sponzorovaného. Sponzorské bude použité na zabezepčenie organizácie najvyššej výkonnostnej súťaže SKGA TOUR. Finančné 6 000,00 eur 6 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve v športe_KPMG_2019.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie