Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenská asociácia Frisbee

Nice Reply, s.r.o.

12.9.2022

31.3.2023

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku podľa dohody zmluvných strán v rámci promo aktivít realizovaných sponzorovaným v spojitosti s účasťou slovenských klubov v Ultimate Frisbee na vrcholových medzinárodných podu- jatiach a/alebo promo aktivít realizovaných s cieľom a za účelom popularizácie, propagá- cie a rozvoja Ultimate Frisbee v Slovenskej republike.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
materiálno-technické zabezpečenie prípravy Slovenských reprezentácií na vrcholové podujatia vrátane prípravy na tieto podujatia a/alebo úhrada štartovných poplatkov a nákladov spojených s účasťou na vrcholných podujatiach Finančné 2 000,00 eur 0,00 eur 2 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zverejnenie.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie