Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 18082022

Základné vlastnosti

Lokomotíva Devínska Nová Ves

18082022

POISTPOINT, s. r. o.

18082022

18.8.2022

31.12.2022

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1. Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na dohodnutý účel. Ak sponzorovaný poruší túto základnú povinnosť, je sponzor oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených v čl. 4 bod 4 zmluvy. 2. Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku a služieb v spojení s „A“ mužstvom, , alebo „B“ – mužstvom Lokomotívy DNV. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského. 3. Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom poskytnutia sponzorského je zabezpečenie riadneho chodu a podpora športovej činnosti A-mužstva a B-mužstva Lokomotívy DNV v súťažnom ročníku 2022/2023. Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie