Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Žampa Ski Club Vysoké Tatry

MARTINUS Optik, s.r.o.

25.8.2022

30.4.2025

180 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný môže použiť Sponzorské výhradne za účelom náhrady nákladov spojených s financovaním profesionálnej športovej kariéry Lyžiarov, najmä na úhradu cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie, nákladov na športovú výstroj a špecializovanú výživu a nákladov spojených s účasťou v súťažiach vrátane úhrady štartovného. Sponzorské môže Sponzorovaný použiť v rámci športovej prípravy aj na úhradu nákladov spojených s trénerskou činnosťou, to je na úhradu nákladov na pokrytie trénerov na SR ako aj na pokrytie trénerov v zahraničí a na úhradu prípravy, úpravy a servisu lyžiarskeho výstroja a technického vybavenia.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK8209000000005112182737

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom poskytnutia Sponzorského je podpora profesionálnej športovej kariéry Lyžiarov ako aj pozitívna propagácia Sponzora spôsobom uvedeným v tejto Zmluve s cieľom zabezpečenia pozitívneho vnímania Sponzora a jeho podnikateľských aktivít. Sponzorovaný môže použiť Sponzorské výhradne za účelom náhrady nákladov spojených s financovaním profesionálnej športovej kariéry Lyžiarov, najmä na úhradu cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie, nákladov na športovú výstroj a špecializovanú výživu a nákladov spojených s účasťou v súťažiach vrátane úhrady štartovného. Sponzorské môže Sponzorovaný použiť v rámci športovej prípravy aj na úhradu nákladov spojených s trénerskou činnosťou, to je na úhradu nákladov na pokrytie trénerov na SR ako aj na pokrytie trénerov v zahraničí a na úhradu prípravy, úpravy a servisu lyžiarskeho výstroja a technického vybavenia. Sponzor sumu Sponzorského poukáže na transparentný účet Sponzorovaného ročne vo výške 60.000,- Eur, t.j. za tri roky účinnosti tejto zmuvy spolu 3 x 60.000,- Eur v troch splátkach na základe riadnych daňových dokladov - faktúr vystavených nasledovne: 1. časť Sponzorského vo výške 20.000,- Eur je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia riadneho daňového dokladu, pričom Sponzorovaný je oprávnený faktúru vystaviť najskôr dňa 25.08.2022, resp. 25.08. príslušného (zmluvného) roka trvania zmluvy. 2. časť Sponzorského vo výške 20.000,- Eur je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia riadneho daňového dokladu, pričom Sponzorovaný je oprávnený faktúru vystaviť najskôr dňa 01.12.2022, resp. 01.12. príslušného (zmluvného) roka trvania tejto zmluvy. 3. časť Sponzorského vo výške 20.000,- Eur je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia riadneho daňového dokladu, pričom Sponzorovaný je oprávnený faktúru vystaviť najskôr dňa 01.02.2023, resp. 01.02. príslušného (zmluvného) roka trvania tejto zmuvy. Finančné 180 000,00 eur 0,00 eur 180 000,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie