Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

B-SPORT

Mixing s.r.o.

27.9.2019

31.12.2021

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1. Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa Článku II. tejto zmluvy. 2. Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Uvádzanie sponzora bude v nasledovnom rozsahu : logo sponzora v informáciách o činnosti sponzorovaného. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského. 3. Túto zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami v Informačnom systéme športu (ďalej len „ISŠ“). 4. Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola Zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. 5. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského v ISŠ, najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sponzor poskytol sponzorovanému sponzorské.Táto povinnosť sponzorovaného trvá v prípade, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa odseku 6. 6. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 5. musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi sponzorovaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní. 7. Sponzorovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ktorú preukazuje v súlade so zmluvou.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve s Mixing s.r.o..pdf Zmluva o sponzorstve B-SPORT a Mixing, s.r.o.

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie