Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

B-SPORT

Mixing s.r.o.

27.9.2019

31.12.2021

2 235,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1. Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa Článku II. tejto zmluvy. 2. Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Uvádzanie sponzora bude v nasledovnom rozsahu : logo sponzora v informáciách o činnosti sponzorovaného. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského. 3. Túto zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami v Informačnom systéme športu (ďalej len „ISŠ“). 4. Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola Zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. 5. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského v ISŠ, najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sponzor poskytol sponzorovanému sponzorské.Táto povinnosť sponzorovaného trvá v prípade, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa odseku 6. 6. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 5. musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi sponzorovaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní. 7. Sponzorovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ktorú preukazuje v súlade so zmluvou.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
rok 2020_sportove potreby v hodnote 50 EUR mesacne podla potreby klubu. Celkovo 50x12 = 600 EUR Finančné 600,00 eur 465,25 eur 134,75 eur
Vypletaci stroj PRO´S PRO TOMCAT MT 400 Finančné 835,00 eur 0,00 eur 835,00 eur
rok 2019_sportove potreby v hodnote 50 EUR mesacne september-december / 4x50=200 EUR/ Finančné 200,00 eur 0,00 eur 200,00 eur
rok 2021_sportove potreby v hodnote 50 EUR mesacne / 12x50= 600 EUR/ Finančné 600,00 eur 0,00 eur 600,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve s Mixing s.r.o..pdf Zmluva o sponzorstve B-SPORT a Mixing, s.r.o.

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie