Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 24.09.2019

Základné vlastnosti

OZ Na ľade

24.09.2019

Slovenský zväz ľadového hokeja

24.09.2019

24.9.2019

31.12.2019

3 750,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Článok IV. Povinnosti klubu pri preukazovaní použitia Finančného príspevku 1. Klub zašle zväzu faktúry preukazujúce použitie Finančného príspevku a existenciu Oprávnených výdavkov na realizáciu Účelu 2. Klub je povinný vyhotovovať a zasielať na emailovú adresu správy o dodržiavaní aktivít projektu podľa časového harmonogramu projektu ("kontrolné správy"), a to najneskôr do 15. októbra 2019 a do 30. novembra 2019 3. Klub je povinný umiestniť logo MSVVaŠ SR na svojom webovom sídle

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účel poskytnutia sponzorského: úhrada nájmu za ľadovú plochu Časový rozvrh poskytnutia: jednorazová platba Spôsob poskytnutia: na bankový účet Spôsob použitia: platba za nájom ľadovej plochy prevodom na účet Finančné 3 750,00 eur 3 750,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie