Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Učená právnická spoločnosť, o. z.

IG Solutions, s.r.o.

10.9.2019

31.12.2019

900,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1) Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok vo výške 900,- EUR (slovom deväťsto EUR) a to jednorazovo v termíne do 15.9.2019. 2) Účelom sponzorského je : financovanie nákladov sponzorovaného v r.2019 na aktivity projektu Implementácie Nového zákona o športe do praxe a to najmä na: • Zachovanie a rozvoj efektívnych nástrojov pre dobrú správu v športe príjemca vytvára na dennej báze aktualizované znalostné a komunikačné pracovné prostredie sui generis - portál www.ucps.sk, ktorý zmluvná strana môže používať ako pracovný nástroj dostupný spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na webovej stránke:http://www.ucps.sk/Novy_zakon_o_sporte. • Tvorbu a rozvoj novej webovej stránky s moderným filtrovaním obsahu pomocou systému tagov, so zameraním na znalosť z oblasti športového manažmentu a športového práva pre subjekty pôsobiace v slovenskom športe. Súčasťou novej webovej stránky budú: zákony s komentármi, často kladené otázky a odpovede, zbierka predpisov športových organizácii a diskusné fóra s možnosťou zakladania internej alebo verejnej diskusie k príslušnej téme z oblasti športového manažmentu a športového práva. • Tvorbu a rozvoj elektronického komentára k zákonu o športe (odborná komunikačná platforma), ktorý bude súčasťou novej webovej stránky s moderným filtrovaním obsahu pomocou systému tagov. • Tvorbu a publikovanie odborného časopisu s príspevkami najmä z oblasti športového práva s názvom Magister Officiorum, v elektronickej a printovej forme, ktorý bude zmluvnej strane dostupný spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na webovej stránke: www.ucps.sk/magoff a www.magisterofficiorum.sk, a spôsobom bezodplatného oovzdania dohodnutého počtu časopisov v tlačenej forme. • Zozbieravanie a vytváranie tematických prehľadov často kladených otázok a odpovedí týkajúcich sa aplikácie Zákona o športe, ktoré budú zmluvnej strane dostupný spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na webových stránkach pripojených podľa jednotlivých tém k stránke: http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne. • Vytváranie vzorov stanov, predpisov, zmlúv a formulárov pre športové organizácie, ktoré budú zmluvnej strane dostupné spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na webovej stránke: http://www.ucps.sk/vzory_formulare_pracovne_nastroje_k_implementacii_zakona_o_sporte_do_praxe. • Vytváranie, zhromažďovanie a zdieľanie prezentácii určených pre športové organizácie, športových odborníkov, športovcov ale aj orgány verejnej správy, ktoré budú zmluvnej strane dostupné spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na webovej stránke: https://drive.google.com/folderview?id=0B8619QlV83WJYUFJVWNKOUVUd0k&usp=drive_web. • Zorganizovanie VIII. ročníka konferencie “Šport a právo 2019”. • Zorganizovanie jednodňových seminárov k Zákonu o športe. 3) Podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia : nie sú dohodnuté osobitné podmienky 4) Obdobie trvania zmluvy : Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa jej podpísania do 31.12.2019.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2100967998

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
F.inancovanie nákladov sponzorovaného v r.2019 na aktivity projektu Implementácie Nového zákona o športe do praxe Finančné 900,00 eur 0,00 eur 900,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská zmluva - Greguška.pdf IG Solutions - sponzorská zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie