Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Brasko sport klub

KABI REAL a.s.

18.9.2019

31.12.2019

20 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Nie sú dohodnuté osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok v sume 20.000,- EUR (slovom päťtisíc eur) jednorazovo. Účelom sponzorského je: príspevok na financovanie tréningového procesu, nákup športových pomôcok, pneumatík a pod., výdavky spojené so zabezpečením účasti na motocyklových podujatiach a súťažiach pretekára sponzorovaného – Maxima Repáka r.č.: 060830/1364 2. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti. Finančné 20 000,00 eur 20 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
20191107_zmluva_o_sponzorstve.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie