Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

SPORTteam Čadca

Západoslovenská energetika, a.s.

1.1.2019

31.12.2019

8 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa tejto zmluvy. Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, logo sponzora v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Logo sponzora bude prezentované počas trvania zmluvy na mieste konania pri výkone športovej činnosti, tréningov, zápasov a turnajov. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské v celkovej výške: 8.000,- €. Sponzorské bude poskytnuté bezhotovostným prevodom na účet sponzorovaného v jednej splátke. Sponzorské sa poskytuje na športovú činnosť klubu SPORTteam Čadca v roku 2019. Spôsob použitia sponzorského: rekonštrukcia tanečného parketu, nájom priestorov na tancovanie, galavečery pre účastníkov, domáce a zahraničné súťaže /prezentácia, cestovné náklady/. Finančné 8 000,00 eur 222,03 eur 7 777,97 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie