Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

1. Wheelchair Curling Club

Východoslovenská energetika a.s.

2.12.2019

31.12.2020

200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný použije sponzorské len na účel uvedený v bode 2.2 vyššie. - Sponzorovaný nepoužije obchodné meno Sponzora spôsobom, ktorý je znevažujúci alebo škodlivý pre záujmy Sponzora; - Sponzorovaný súhlasí s prezentáciou Sponzora a zaväzuje sa každú konkrétnu prezentáciu Sponzora uskutočniť len na základe podkladov dodaných Sponzorom a po odsúhlasení finálnej vizualizácie Sponzorom; - v prípade záujmu Sponzora, Sponzorovaný poskytne Sponzorovi aspoň 5 reprezentatívnych fotografií Sponzorovaného alebo sa zúčastní fotografovania/výroby video materiálu organizovaného Sponzorom, ktoré nebude trvať neprimerane dlho, a týmto mu udeľuje právo na použitie fotografií/video materiálu Sponzorovaného pre účely realizácie marketingového plánu Sponzora a vyhlasuje, že Sponzor použitím fotografií/video materiálu neporuší práva tretích osôb; - Sponzorovaný udeľuje Sponzorovi právo vyhotovovať vlastné komunikačné výstupy týkajúce sa alebo odkazujúce na spoluprácu so Sponzorovaným s použitím obsahu súvisiaceho so Sponzorom. Uvedené komunikačné výstupy budú vyhotovené Sponzorom, s aktívnou spoluúčasťou Sponzorovaného s prihliadnutím na jeho časové možnosti; - voči Sponzorovanému nie je vedený výkon rozhodnutia (exekúcia); - neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu; - dodržiava povinnosti a plní rozhodnutia a opatrenia prijaté Antidopingovou agentúrou SR ako aj Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), vrátane Svetového antidopingového kódexu WADA; - žiadna osoba konajúca v mene Sponzorovaného nie je dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu alebo trestného činu uvedeného v § 7 ods. 2 Zákona a pod.; - Sponzorovaný sa prijatím sponzorského a plnením povinností založených touto Zmluvou nedopustí porušenia žiadnej svojej povinnosti.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, prenájom športovísk Finančné 200,00 eur 200,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Wheelchair Curling club.pdf Zmluva o sponzorstve

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie