Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2023/1

Základné vlastnosti

Partizán Bardejov BŠK a.s.

2023/1

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

2023/1

20.6.2023

15.8.2023

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1) Sponzor poskytuje Sponzorovanému sponzorské vo forme priameho peňažného plnenia vo výške 5.000 EUR bez DPH (slovom: päťtisíc eur) na základe vystavenej faktúry od Sponzorovaného Sponzorovi najneskôr do 30.06.2023. 2) Účelom sponzorského je podpora športovej činnosti členov futbalového klubu Partizán Bardejov BŠK a.s., pričom Sponzor nežiada zo strany Sponzorovaného žiadnu materiálnu, resp. nemateriálnu odplatu. 3) Sponzorovaný je povinný využiť sponzorské do 15.08.2023. O využití sponzorského Sponzorovaný informuje sponzora do 30 dní po jeho využití, alebo kedykoľvek na základe písomnej výzvy sponzora. 4) Sponzorovaný použije sponzorské na zabezpečenie športovej činnosti družstiev futbalového klubu Partizán Bardejov BŠK a.s. , a to na: a) úhradu cestovných a ubytovacích nákladov b) úhradu nákladov na stravu c) úhradu na výživové doplnky a pitný režim d) úhradu nákladov na športové potreby e) úhradu nákladov na regeneráciu hráčov f) platby poplatkov spojených so zabezpečením športovej činnosti vyplývajúcich zo stanov SFZ, smerníc SFZ, predpisov SFZ, atď. g) výdavky súvisiace s lekárskymi prehliadkami a inými lekárskymi úkonmi hráčov družstiev futbalového klubu Partizán Bardejov BŠK a.s. h) výdavky a platby štátnym a verejným inštitúciám spojených so zabezpečením športovej činnosti i) výdavky na odmenu členov realizačného tímu Spozorovaného, a to trénera, asistentov trénera, maséra, fyzioterapeuta, lekára, vedúceho kabíny, manažéra klubu atď. j) výdavky súvisiace so zabezpečením odevných zvrškov s vyznačením príslušnosti ku futbalovému klubu Partizán Bardejov BŠK a.s. pre hráčov, funkcionárov a realizačný tím Sponzorovaného k) výdavky na odmeny športovcom a športovým odborníkom za vykonávanie športovej, alebo trénerskej činnosti. 5) V prípade, že Sponzorovaný nepoužije sponzorské do konca obdobia, na ktoré bola zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je povinný vrátiť Sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. Preukázanie použitia sponzorského v súlade s touto zmluvou je povinnosťou a zodpovednosťou Sponzorovaného. V prípade, že Sponzorovaný dostatočne nepreukáže použitie sponzorského v súlade s touto zmluvou, má sa za to, že sponzorské bolo použité v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy. 6) Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť. 7) V súlade s ustanovením § 51 ods. 4 ZoŠ je Sponzorovaný povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po použití sponzorského alebo jeho časti na svojom webovom sídle www.partizanbj.sk, kde je okrem tohto vykazovania použitia sponzorského zverejnená aj samotná Zmluva o sponzorstve v športe.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorovaný použije sponzorské na zabezpečenie športovej činnosti družstiev futbalového klubu Partizán Bardejov BŠK a.s. , a to na: a) úhradu cestovných a ubytovacích nákladov b) úhradu nákladov na stravu c) úhradu na výživové doplnky a pitný režim d) úhradu nákladov na športové potreby e) úhradu nákladov na regeneráciu hráčov f) platby poplatkov spojených so zabezpečením športovej činnosti vyplývajúcich zo stanov SFZ, smerníc SFZ, predpisov SFZ, atď. g) výdavky súvisiace s lekárskymi prehliadkami a inými lekárskymi úkonmi hráčov družstiev futbalového klubu Partizán Bardejov BŠK a.s. h) výdavky a platby štátnym a verejným inštitúciám spojených so zabezpečením športovej činnosti i) výdavky na odmenu členov realizačného tímu Spozorovaného, a to trénera, asistentov trénera, maséra, fyzioterapeuta, lekára, vedúceho kabíny, manažéra klubu atď. j) výdavky súvisiace so zabezpečením odevných zvrškov s vyznačením príslušnosti ku futbalovému klubu Partizán Bardejov BŠK a.s. pre hráčov, funkcionárov a realizačný tím Sponzorovaného k) výdavky na odmeny športovcom a športovým odborníkom za vykonávanie športovej, alebo trénerskej činnosti. Finančné 5 000,00 eur 5 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE Č. 2023-1.pdf ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE Č. 2023/1

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie