Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenský zväz hádzanej

N I K É , spol. s r.o.

1.7.2023

30.6.2024

200 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

7.1. Sponzorovaný výslovne prehlasuje a zaručuje sa voči Sponzorovi, že: 7.1 1. je (a po celú dobu trvania tejto Zmluvy bude) športovou organizáciou podl'a §8 a nasl. zákona o športe riadne registrovanou v registri právnických osôb v športe; 7.1 .2. je oprávneným prijať Sponzorské na účel dohodnutý v tejto Zmluve; 7.1 .3. neexistujú žiadne práva, nároky aíebo zmluvné vzt'ahy, ktoré by bránili Sponzorovanému platne a účinne uzavriet' túto Zmluvu a platne plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy; 7.1.4.všetky záväzky uvedené v tejto Zmluve, resp. súvisiace s touto Zmluvou, je Sponzorovaný schopný plniť bez obmedzení riadne a včas a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy; 7.1 .5.neexistujú žiadne práva tretích osôb voči Sponzorovanému, ktoré by mohli byť uzavretím tejto Zmluvy dotknuté; 7.1 .6.táto Zmluva je zo strany Sponzorovaného podpísaná oprávnenou osobou, ktorá je oprávnená za Sponzorovaného záväzne konat' a Sponzorovaného platne a účinne zaväzovať; 7.1.7.Sponzorovaný je výlučným organizátorom Sút'aže a disponuje i právami k Sút'aži vrátane výlučného práva túto Súťaž organizovat', riadiť, rozhodovat' o pravidlách Súťaže a podmienkach účasti Účastníkov ligy v Sút'aži; 7.1.8.uzavretím tejto Zmluvy Sponzorovaný neporušil žiadne svoje interné predpisy (štatúty, stanovy a pod.) a túto Zmluvu neuzavrel bez získania príslušných súhlasov vlastných orgánov, resp. sa na jej uzavretie nevyžadoval súhlas žiadnych interných orgánov Sponzorovaného; 7.1.9. nebude poskytovať Sponzorovi žiadne protiplnenie v súviSlosti s účelom tejto Zmluvy; 7.1.10. nie je v úpadku, nie je v kríze a ani mu úpadok ani kríza nehrozí, nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie na majetok Sponzorovaného a takýto návrh sa podl'a jeho vedomostí ani nepripravuje, nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; 7.1.'11. niejevočinemuvedenéexekučnékonanie;a 7.1.12. vyhlásenia a ubezpečenia poskytnuté Sponzorovaným v tejto Zmluve sú pravdívé a budú pravdivé a úplné počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
5. Rozsah Sponzorského 5. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Sponzor poskytne Sponzorské v celkovej sume uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, toto Sponzorské je konečnou sumou a Sponzorovaný nemá d'alšie nároky voči Sponzorovi v súvislosti s touto Zmluvou. 5.2. Sponzorské je hradené formou dvoch rovnakých splátok na každú Sezónu počas trvania tejto Zmluvy podl'a bodu 10.1 ato tak, že prvá splátka bude uhrádzaná na základe Faktúry vystavenej k 15.8. danej Sezóny (prvýkrát podl'a tejto Zmluvy k 15.8.2023 podl'a tejto Zmluvy) a druhá splátka bude uhrádzaná na základe Faktúry vystavenej k 31.1. (prvýkrát k 31.'l 2024) Sezóny vo výške uvedenejv Prílohe č. 1. 5.3 Sponzorské bude uhrádzané na základe daňového dokladu vo forme faktúry (d'alej len ,,Faktúra") vystaveného Sponzorovaným v súlade s aplikovatel'nými právnymi predpismi a doručeného Sponzorovi. Pre vylúčenie pochybností daňový doklad na účely tejto Zmluvy predstavuje doklad k právnemu nároku na plnenie v zmysle Zmluvy, nie faktúru za dodanie služby v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znenÍ 5.4. Splatnosť Sponzorského je 14 dní po doručení Faktúry Sponzorovi elektronicky na adresu faktu nike.sk. Sponzorské sa považuje za uhradené momentom jeho pripísania na účet Sponzorovaného. V prípade doručenia Faktúry na inú adresu, nie je Faktúra považovaná za doručenú. V prípade pochybnosti, či Faktúra bola doručená, je Sponzorovaný povinný preukázat' jej doručenie. 5.5. V prípade predčasného zániku tejto Zmluvy z akéhokol'vek dôvodu, vzniká Sponzorovanému nárok na Sponzorské len pomerne za obdobie trvania tejto Zmluvy. Sponzorovaný sa zaväzuje vrátiť tú čast' Sponzorského, ktoré bolo uhradené za obdobie po predčasnom zániku Zmluvy v lehote podl'a bodu 5.6 tejto Zmluvy. 5.6. V prípade, ak nastanú akékol'vek skutočností, ktoré majú vplyv na výšku Sponzorského, Sponzorovaný sa zaväzuje sum Finančné 200 000,00 eur 98 035,54 eur 101 964,46 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve_2023.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie