Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Mestský futbalový klub, a.s.

N I K É , spol. s r.o.

1.7.2023

31.12.2024

210 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

použiť sponzorské len na účel a za podmienok stanovených touto Zmluvou,plniť záväzok prezentácie podľa čl.2, znášať náklady aktivít dohodnutých v čl.2,predložiť NIKE dokumentačné materiály o splnení záväzku prezentácie,informovať na požiadanie NIKE o stave plnenia,v súlade s § 51 Zákona o športe zverejniť túto zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu,priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a plniť si ďalšie zákonné povinností vyplývajúce zo Zákona o športe

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
skvalitnenie športovej činnosti,úhrady prevádzkových nákladov Sponzorovaného-nájom zapasových plôch a športovísk,účasť na zápasoch,cestovné a ubytovanie,športové potreby Sponzor poskytne Sponzorovanému ročné Sponzorské vo výške 140 000,- EUR nasledovne: Rok 2023= 70 000,- EUR na základe faktúry vystavenej k 1.8.2023 Rok 2024= 70 000,- EUR na základe faktúry vystavenej k 1.2.2024 70 000,- EUR na základe faktúry vystavenej k 1.8.2024 Finančné 210 000,00 eur 66 369,00 eur 143 631,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve v sporte.pd od 1.7.2023f.pdf Zmluva o sponzorstve v športe od 1.7.2023

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie