Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde

Inver spol. s r.o.

20.8.2023

31.12.2023

2 100,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté počas trvania zmluvy t.j. do 31.12.2023. Uvádzanie sponzora bude v nasledovnom rozsahu : a) umiestnenie loga sponzora na webových stránkach sponzorovaného, b) umiestnenie reklamného bannera na športových podujatiach sponzorovaného, c) umiestnenie loga sponzora na tričkách sponzorovaného.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
2.1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok vo výške 1.500€ (slovom jedentisícpäťsto eur). a to jednorazovo v termíne do 12.9.2023 v hotovosti. 2.2. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok vo výške najmenej 200€ (slovom dvesto eur) mesačne a to vždy do S.dňa mesiaca s platnosťou od 1.10.2023 na účet sponzorovaného. 2.4. Účelom sponzorského je: a) úhrada nákladov na športovú, vzpieračskú výstroj, doplnky výživy a regeneráciu, b) úhrada nákladov na športové, vzpieračské náčinie, c) úhrada nákladov na účasť na vzpieračských podujatiach doma i v zahraničí. Finančné 2 100,00 eur 0,00 eur 2 100,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská zmluva (Inver).pdf Sponzorská zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie