Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

MFK Záhorská Bystrica

SonicWaves j.s.a.

26.8.2023

31.12.2023

1 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia : nie sú dohodnuté osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok vo výške 1.500,- EUR (slovom tisícpäťsto EUR) a to v postupných splátkach v nasledovnej výške a termínoch: • 750,-EUR (slovom sedemstopäťdesiat EUR) do 31.8.2023 • 750,-EUR (slovom sedemstopäťdesiat EUR) do 30.11.2023 2. Účelom sponzorského je : • podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov sponzorovaného, vrátane miezd, odmien a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Finančné 1 500,00 eur 1 484,69 eur 15,31 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie