Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 14062023

Základné vlastnosti

Lokomotíva Devínska Nová Ves

14062023

RAJM s. r. o.

14062023

30.6.2023

31.12.2023

300,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1. Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na dohodnutý účel. Ak sponzorovaný poruší túto základnú povinnosť, je sponzor oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených v čl. 4 bod 4 zmluvy. 2. Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku a služieb v spojení s „A“ mužstvom, , alebo „B“ – mužstvom Lokomotívy DNV. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského. 3. Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom poskytnutia sponzorského je zabezpečenie riadneho chodu a podpora športovej činnosti A-mužstva a B-mužstva Lokomotívy DNV v súťažnom ročníku 2023/2024. Finančné 300,00 eur 0,00 eur 300,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
RAJM s.r.o..pdf Zmluva 14062023

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie