Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

MÁME RADI RALLY, o.z.

A.R.BODOR s.r.o.

30.10.2023

30.6.2024

7 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia Sponzorského v súlade s právnymi predpismi a to vždy najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude Sponzorské alebo jeho časť použité v súlade s touto zmluvou Sponzorovaným.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Zmluvné strany sa dohodli, že Sponzorovaný je povinný použiť: a) na podporu športovcov evidovaných v zdrojovej evidencii u Sponzorovaného v ich športovej činnosti, športovej príprave a účasti na súťažiach, a to najmä, nie však výlučne na úhradu štartovných poplatkov za účasť na športových podujatiach, cestovných nákladov na športové podujatia, ubytovacích nákladov počas športových podujatí; úhradu nákladov na športové potreby a pomôcky Športovca, servis tréningovej a súťažnej techniky a PHM; úhradu nákladov na stravu, výživové doplnky, pitný režim Športovca počas športových podujatí; zabezpečenie tréningových, kondičných, regeneračných, a iných prípravno-športových aktivít Športovcov. b) na organizáciu súťaží v oblasti motocyklových enduro/crosscounty/rally. c) max. 10% Sponzorského na účel podľa čl. IV tejto zmluvy. Finančné 7 000,00 eur 7 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorovaní v športe.pdf Zmluva o sponzorovaní v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie