Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

TJ Vyšné Remety

Východoslovenská energetika a.s.

13.11.2019

31.12.2020

1 300,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný použije sponzorské len na účel: - podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, - nákup technického a športového vybavenia, - obnova a vylepšenie priestorov využívaných klubom na športové aktivity, - organizácia súťaží, - zabezpečenie prípravy športovcov na súťaž, - účasť športovcov na súťažiach, - účasť športovcov na podujatia športového charakteru, - sponzorovaný nepoužije obchodné meno sponzora spôsobom, ktorý je znevažujúci alebo škodlivý pre záujmy sponzora, - sponzorovaný súhlasí s prezentáciou sponzora a zaväzuje sa každú konkrétnu prezentáciu sponzora uskutočniť len na základe podkladov dodaných sponzorom a po odsúhlasení finálnej vizualizácie sponzorom, - v prípade záujmu sponzora, sponzorovaný poskytne sponzorovi aspoň 5 reprezentatívnych fotografií sponzorovaného alebo sa zúčastní fotografovania/výroby video materiálu organizovaného sponzorom, ktoré nebude trvať neprimerane dlho a týmto mu udeľuje právo na použitie fotografií/ video materiálu, sponzorovaného pre účely realizácie marketingového plánu sponzora a vyhlasuje, že sponzor použitím fotografií/video materiálu neporuší práva tretích osôb, - sponzorovaný udeľuje sponzorovi právo vyhotovovať vlastné komunikačné výstupy týkajúce sa alebo odkazujúce sa na spoluprácu so sponzorovaným s použitím obsahu súvisiaceho so sponzorom. Uvedené komunikačné výstupy budú vyhotovené sponzorom, s aktívnou spoluúčasťou sponzorovaného s prihliadnutím na jeho časové možnosti, - voči sponzorovanému nie je vedený výkon rozhodnutia (exekúcia), - neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, - dodržiava povinnosti a plní rozhodnutia a opatrenia prijaté antidopingovou agentúrou SR ako aj svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), vrátane svetového antidopingového kódexu WADA, - žiadna osoba konajúca v mene sponzorovaného nie je dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu alebo trestného činu v § 7 ods. 2 zákona a pod. - sponzorovaný sa prijatím sponzorského a plnením povinností založených touto zmluvou nedopustí porušenia žiadnej svojej povinnosti. Obdobie trvania zmluvy: - zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa jej podpísania do 31.12.2020. - sponzorovaný je oprávnený použiť sponzorské len počas trvania tejto zmluvy.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorovaný použije sponzorské len na účel: - podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, - nákup technického a športového vybavenia, - obnova a vylepšenie priestorov využívaných klubom na športové aktivity, - organizácia súťaží, - zabezpečenie prípravy športovcov na súťaž, - účasť športovcov na súťažiach, - účasť športovcov na podujatia športového charakteru, Finančné 1 300,00 eur 1 299,65 eur 0,35 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
TJ Vysne Remety.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie