Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 01192018

Základné vlastnosti

Slovenská golfová asociácia

01192018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

01192018

29.1.2018

31.12.2018

181 307,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podmienky a obdobie použitia Príspevku (1) Príspevok je Prijímateľ povinný použiť na športovú činnosť7 a na plnenie verejného záujmu v športe definovaného v § 2 Zákona o športe. Za účelom napĺňania verejného záujmu v športe8 je Prijímateľ povinný vypracovať a predložiť Poskytovateľovi do 31. októbra 2018: a) zoznam športovej infraštruktúry využívanej na súťaže a prípravu Prijímateľom a členmi Prijímateľa,9 v rozsahu a forme požadovanom Poskytovateľom. (2) Za výdavky na oprávnené náklady sa považujú a) výdavky špecifikované vo všeobecne záväznom právnom predpise Poskytovateľa vydanom v súlade s § 100 ods. 1 písm. e) Zákona o športe, ktoré boli uhradené počas obdobia použitia Príspevku. Do času nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Poskytovateľom podľa § 100 ods. 1 písm. e) Zákona o športe, sa za úhradu oprávnených nákladov považujú úhrady oprávnených nákladov špecifikované v prílohe č. 1 k tejto zmluve, b) výdavky preukázateľne viazané na príslušný Účel a zároveň nevyhnutne potrebné na jeho uskutočnenie, a c) výdavky hospodárne vynaložené na príslušný Účel v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu. (3) Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje prevod finančných prostriedkov zo Samostatného bankového účtu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu podľa tejto zmluvy a) na účet dodávateľa tovaru alebo služby, b) na iný účet Prijímateľa, ak Prijímateľ pred poukázaním Príspevku na Samostatný bankový účet uhradil z vlastných finančných prostriedkov výdavok na Účel, najviac však v sume určenej v tejto zmluve a najviac v sume takto použitých vlastných finančných prostriedkov, c) na účet Priameho realizátora, ak z vlastných finančných prostriedkov uhradil výdavok na Účel, najviac však v sume určenej v tejto zmluve a najviac v sume takto použitých vlastných finančných prostriedkov; všetky povinnosti a zmluvné záväzky Prijímateľa, najmä v súvislosti s vyúčtovaním Príspevku a jeho zverejňovaním, zostávajú v prípade takéhoto použitia nedotknuté, d) na účet inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa Článku 4 bodu 1 písm. a) a Článku 4 bodu 4 tejto zmluvy na úhradu oprávnených nákladov na športovú činnosť v súlade s prílohou č. 1. (4) Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje aj hotovostná operácia vykonaná v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu v rozsahu podľa osobitného zákona,10 ak nie je možné postupovať podľa bodu 3 tohto Článku. (5) Za oprávnené použitie Príspevku uznanému športu sa považuje len ten výdavok, ktorý je uhradený v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018. 7 § 68 ods. 1 a § 3 písm. a) Zákona o športe 8 § 17 ods. 2 písm. d) Zákona o športe 9 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020; http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky- 2016-2020/ 10 Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti strana 5 z 17 (6) Za oprávnené použitie Príspevku sa nepovažuje prevod finančných prostriedkov zo Samostatného bankového účtu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu na účet dodávateľa tovarov alebo služieb, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo člen výkonného orgánu je členom štatutárneho orgánu alebo výkonného orgánu Prijímateľa alebo jeho člena; to neplatí, ak ide o prevod finančných prostriedkov na účet dodávateľa tovarov alebo služieb, v ktorom má Prijímateľ 100% majetkovú účasť,11 a dodávateľ je Priamy realizátor, a súčasne ak výdavky na obstaranie tovarov alebo služieb boli v obvyklej cene na trhu, ako aj za cenu na trhu, za ktorú dodávateľ tovaru a služieb obvykle poskytuje obdobné plnenia v bežnom obchodnom styku s inými osobami. Ak takých informácií niet, je potrebné zohľadniť najpravdepodobnejšiu cenu výdavkov na obstaranie tovarov alebo služieb ku dňu plnenia v danom mieste a čase, ktorú by bolo možné dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, pri konaní s primeranou opatrnosťou, zohľadnení všetkých dostupných informácií a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. (7) Pri zmene podmienok alebo parametrov, podľa ktorých bola vypočítaná výška Príspevku, sa za oprávnené použitie Príspevku považujú výdavky do výšky priamo úmernej tejto zmene, a rozdiel Príspevku sa vysporiada do 31. októbra 2018.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou; Prijímateľ sumu určenú podľa tohto písmena rozdelí podľa pomeru aktívnych športovcov evidovaných v zdrojovej evidencii Prijímateľa na sumu určenú pre športové odvetvia individuálnych športov a na sumu určenú pre športové odvetvia kolektívnych športov, a následne takto určené sumy rozdelí pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch v sume 27 196 eur Finančné 27 196,00 eur 0,00 eur 27 196,00 eur
b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov v sume 36 261 eur Finančné 36 261,00 eur 2 324,00 eur 33 937,00 eur
c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie v sume 45 326 eur Finančné 45 326,00 eur 29 266,30 eur 16 059,70 eur
d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 27 196 eur Finančné 27 196,00 eur 9 263,51 eur 17 932,49 eur
e/ ostatné Finančné 45 328,00 eur 0,00 eur 45 328,00 eur

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie