Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s.

ENAGRO, a.s.

8.6.2020

31.12.2020

170 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

- sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské vo výške 170 000,-EUR (slovom stosedemdesiat tisíc eur) v termíne do 31.12.2020 - učelom sponzorského je úhrada nákladov súvisiacich so športovou činnosťou sponzorovaného - zmluvné strany sa dohodli, že sponzorovaný môže použiť najviac 10 % hodnoty sponzorského na náklady vynaložené v súvislosti s uvádzaním názvu alebo obchodného mena, sídla, loga sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté - sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ISŠ

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
úhrada nákladov súvisiacich so športovou činnosťou sponzorovaného 170.000 eur do 31.12.2020 Finančné 170 000,00 eur 170 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie