Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Active life team, o.z.

Východoslovenská energetika a.s.

8.6.2020

31.12.2020

200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

ÚČEL A ROZSAH SPONZORSKÉHO, OBDOBIE TRVANIA ZMLUVY 2.1 Sponzor poskytne Sponzorovanému sponzorské jednorazovo v termíne do 30 dní od uzavretia tejto Zmluvy formou bezhotovostného prevodu na účet Sponzorovaného uvedený v záhlaví Zmluvy. 2.2 Účelom sponzorského je: podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, financovanie športovej činnosti sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti, organizácia súťaží. 2.3 Podmienky, ktoré musí Sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského: 2.3.1 Sponzorovaný použije sponzorské len na účel uvedený v bode 2.2 vyššie. 2.3.2 Sponzorovaný nepoužije obchodné meno Sponzora spôsobom, ktorý je znevažujúci alebo škodlivý pre záujmy Sponzora; 2.3.3 Sponzorovaný súhlasí s prezentáciou Sponzora a zaväzuje sa každú konkrétnu prezentáciu Sponzora uskutočniť len na základe podkladov dodaných Sponzorom a po odsúhlasení finálnej vizualizácie Sponzorom; 2.3.4 v prípade záujmu Sponzora, Sponzorovaný poskytne Sponzorovi aspoň 5 reprezentatívnych fotografií Sponzorovaného alebo sa zúčastní fotografovania/výroby video materiálu organizovaného Sponzorom, ktoré nebude trvať neprimerane dlho, a týmto mu udeľuje právo na použitie fotografií/video materiálu Sponzorovaného pre účely realizácie marketingového plánu Sponzora a vyhlasuje, že Sponzor použitím fotografií/video materiálu neporuší práva tretích osôb; 2.3.5 Sponzorovaný udeľuje Sponzorovi právo vyhotovovať vlastné komunikačné výstupy týkajúce sa alebo odkazujúce na spoluprácu so Sponzorovaným s použitím obsahu súvisiaceho so Sponzorom. Uvedené komunikačné výstupy budú vyhotovené Sponzorom, s aktívnou spoluúčasťou Sponzorovaného s prihliadnutím na jeho časové možnosti; 2.3.6 voči Sponzorovanému nie je vedený výkon rozhodnutia (exekúcia); 2.3.7 neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu; 2.3.8 dodržiava povinnosti a plní rozhodnutia a opatrenia prijaté Antidopingovou agentúrou SR ako aj Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), vrátane Svetového antidopingového kódexu WADA; 2.3.9 žiadna osoba konajúca v mene Sponzorovaného nie je dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu alebo trestného činu uvedeného v § 7 ods. 2 Zákona a pod.; Zmluva o sponzorstve v športe strana 3 z 5 2.3.10Sponzorovaný sa prijatím sponzorského a plnením povinností založených touto Zmluvou nedopustí porušenia žiadnej svojej povinnosti. PRÁVA A POVINNOSTI SPONZOROVANÉHO 4.1 Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa článku 2 tejto Zmluvy. 4.2 V prípade, že Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo Sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, náklady na uvádzanie Sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského. 4.3 Zmluvu, jej zmeny a doplnenia zverejní Sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami v ISŠ. Ak nie je možné zverejnenie v ISŠ počas jeho nefunkčnosti, Sponzorovaný informáciu zverejní na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle športového zväzu, ktorého je členom. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle Sponzorovaného trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ. 4.4 Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola Zmluva uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je Sponzorovaný povinný vrátiť Sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. 4.5 Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ISŠ. Ak nie je možné zverejnenie v ISŠ počas jeho nefunkčnosti, Sponzorovaný informáciu zverejní na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle športového zväzu, ktorého je členom. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle Sponzorovaného trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ. Táto povinnosť Sponzorovaného platí v prípade, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa bodu 4.6. 4.6 Údaje na osobitnom bankovom účte podľa bodu 4.6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi Sponzorovaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní. 4.7 Sponzorovaný podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje, že: 4.7.1 má stanovy v súlade s § 19 až 23 Zákona, ak je Sponzorovaným športový zväz alebo národná športová organizácia; 4.7.2 činnosť športovej organizácie je v súlade s § 19 až 23 Zákona, ak je Sponzorovaným športová organizácia s právnou formou občianskeho združenia; strana 4 z 5 4.7.3 mu nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom Zmluvy uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1 Zákona. 4.8 Sponzorovaný je povinný bezodkladne informovať Sponzora o skutočnostiach, ktoré by predstavovali porušenie tejto Zmluvy alebo o zmene skutočností, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzor poskytne Sponzorovanému sponzorské jednorazovo v termíne do 30 dní od uzavretia tejto Zmluvy formou bezhotovostného prevodu na účet Sponzorovaného uvedený v záhlaví Zmluvy. Účelom sponzorského je: podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, financovanie športovej činnosti sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti, organizácia súťaží. Finančné 200,00 eur 200,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
active_life_team.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie