Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 001/OZ/2020

Základné vlastnosti

XBS swimming academy

001/OZ/2020

AGROTRANS, spol.s.r.o.

1.7.2020

31.12.2020

1 200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný môže sponzorské použiť najmä na úhradu nákladov spojených s prenájmom športových a relaxačných zariadení, nákupom športových potrieb a výstroje, tréningovým procesom športovcov a ich účasťou na zápasoch a sústredeniach doma a v zahraničí s cieľom dosiahnuť ich športový rast a rozvoj. Sponzorské môže byť ďalej využité aj na úhradu nákladov spojených s organizačným zabezpečením športových podujatí, úhradu štartovných poplatkov, , a aj na organizáciu a propagáciu náborovej činnosti klubu. Sponzorovaný môže sponzorské použiť aj na úhradu nákladov spojených s uvádzaním obchodného mena, loga, sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, pričom náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské najneskôr do 31.12.2020.Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nesledujúceho kalendárneho mesiaca, ak neuvedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte, ktorého údaje sú bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume zúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa texte účtovného zápisu a variabilnom symbole.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorovaný môže sponzorské použiť najmä na úhradu nákladov spojených s prenájmom športových a relaxačných zariadení, nákupom športových potrieb a výstroje, tréningovým procesom športovcov a ich účasťou na zápasoch a sústredeniach doma a v zahraničí s cieľom dosiahnuť ich športový rast a rozvoj. Sponzorské môže byť ďalej využité aj na úhradu nákladov spojených s organizačným zabezpečením športových podujatí, úhradu štartovných poplatkov, , a aj na organizáciu a propagáciu náborovej činnosti klubu. Finančné 1 200,00 eur 0,00 eur 1 200,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie